پیام رئیس

پیام رئیس

هموطنان عزیز!

جای خرسندی است که با تاسیس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا در خدمت ملت علم پرور افغانستان هستم.

 ما با توجه به ارزشهای اسلامی و افغانی و متابعت از قوانین نافذ کشور و با توجه به .محرومیت های تاریخی زنان مورا را تاسیس کردیم تا بتوانیم برای افزایش دسترسی زنان به تعلیم و تحصیل و بلند بر ظرفیت های آنان کار کنیم. مورا بر اساس نیازهای زنان و مشکلات اجتماعی در بخش های مختلف تعلیمی و تحصیلی برای دختران و زنان زمینه های بی پیشینه تعلیم و تحصیل را مهیا میسازد. در اخیر آرزومند هستم بتوانیم توسط مورا سطح بیسوادی را در افغانستان پایین بیاریم و برای افزایش سطح سواد زنان نقش حیاتی را ایفا کنیم.

با احترام

پوهنمل عزیزالله امیر
رئیس کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا