درباره مورا

کامپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در سال ۱۳۹۴ خورشیدی در کابل به فعالیت آغاز کرد.

دیدگاه

مورا به عنوان بزرگترین و بینظیرترین نهاد تعلیمی و تحصیلی برای دختران و زنان در افغانستان فعالیت میکند.

هدف

چرا باید مورا را انتخاب کنید؟

۱ – اولین کمپلکس تعلیمي و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است

کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا به عنوان بزرگترین و بینظیرترین نهاد تعلیمی و تحصیلی در عرصه ارایه خدمات تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی از سوی زنان برای زنان فعالیت میکند.

۲ – در این کمپلکس به تمامی نیازمندیهای تعلیمی و تحصیلی زنان رسیدگی می شود

این کمپلکس با داشتن امکانات معیاری در بخش های کودکستان، لیسه، لیلیه، انستیتیوت علوم صحی و پوهنتون خدمات منظم و معیاری را عرضه میکند.

۳ – مورا از لحاظ محیط زیست و امنیت بهترین است

کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در امنترین و سرسبزترین ساحه کابل موقعیت دارد که با داشتن پارکها و باغهای دل انگیز و فضا آرام در ۲۲ جریب زمین ساخته شده است.

۴ – برای شاگردان و محصلین لیلیه مجهز دارد

در داخل کمپلکس مورا با ظرفیت ۹۶۰ تن شاگرد و محصل لیلیه مجهز اعمار شده است تا زنان و دختران مناطق دورد ست و ولایات بتوانند در یک محیط آرام ومناسب درس های خود رابه پیش ببرند.

۵ – کمپلکس مورا برای شاگردان و محصلین خود خدمات ترانسپورتی مجهز را مهیا ساخته است

مورا بانظرداشت مشکلات رفت و آمد زنان و دختران، برای شاگردان، محصلین، استادان و کارمندان خود ترانسپوت مجهز را در نظر گرفته است.

۶ – برای کارهای عملی شاگردان و محصلین بخش های صحی شفاخانه مجهز وجود دارد

بادرک این که شاگردان بعد از فراغت خود بامشکلات زیاد بی تجربگی روبرو مباشد، مورا برای شاگردان بخش صحی خود شفا خانه مجهز دارد تا بتواند در پهلوی درسهای نظری کار های عملی را هم به پیش ببرد.

پیام رئیس

هموطنان عزیز! جای خرسندی است که با تاسیس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا در خدمت ملت علم پرور افغانستان هستم.  ما با توجه به ارزشهای اسلامی و افغانی و متابعت از قوانین نافذ کشور و با توجه به .محرومیت های تاریخی زنان مورا را تاسیس کردیم تا بتوانیم برای افزایش دسترسی زنان به تعلیم و تحصیل و بیشتر بخوانید

آیا مورا برای رفع نیازمندی های تعلیمی و تحصیلی دختران و زنان نقش دارد؟

-

_______________________________________________