تجلیل از عید سعید قربان و روز جهانی صلح

تجلیل از عید سعید قربان و روز جهانی صلح

مورا در یک برنامه بسیار دیدنی و با اشتراک رهبری این مرکز تعلیمی و تحصیلی از روز جهانی صلح و عید سعید قربان تجلیل به عمل آورد..

در این برنامه کارهای دستی متعلمین به نمایش گذاشته شد و ترانه ها و پارچه های تمثیلی بسیار زیبا توسط شاگردان کودکستان و مکتب در یک نمایش جذاب ارایه گردید.
رهبری مورا متعهد است تا همچو برنامه ها را جهت استعدادیابی، بلندبردن ظرفیت و افزایش معلومات عمومی شاگردان، متعلمین و محصلین ارجمند خود راه اندازی کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *