مورا د چاپېریال او امنیت له پلوه هم بې جوړې دی

مورا د چاپېریال او امنیت له پلوه هم بې جوړې دی

په کمپلکس تحصیلي او ښوونیزمورا۱۳۹۴ په چې کړ، پیل فعالیت خپل کې کابل په کې کال لمریز تحصیلي روزنیز، ښوونیز، توګه، په مرکز علمي جوړې بې او غوره ټولو تر د لپاره ښځو د کېهېواد او روغتیایي خدمتونه د ښځو له لوري ښځوته وړاندې کوي.

چې دی، کمپلکس تحصیلي او ښوونیز هغه پروت کې سیمه پراخه او شنه ټولو تر په کابل د مرکزدغه په۲۲ امنیتي آرام او ځایونو تفریحي غوره هوا، پاکې ونو، ډول ډول چمنونو، شنو د کې ځمکه جریبه چاپېریال په درلودلو سره د درنو هېواد والو په چوپړ کې دی. د کې مورا په ترڅنګ روغتون مجهز د لپاره کار عملي د کوونکو زده د برخې روغتیایي د رنګههمدا ۶۰ جوړه لیلیه مجهزه سره درلودلو په آسانتیاوو ټولو د ژوند د لپاره محصلینو او کوونکو زده تنو امن پوره په پرته څخه ستونزو ډول هر د مېرمنې او نجونې ولایتونو او سیمو پرتو لرې د ترڅوشوې، او آرام چاپېریال کې خپلې زده کړې ترسره کړي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *