مورا یعنی ښځې د ښځو لپاره د ښځو په واسطه

مورا یعنی ښځې د ښځو لپاره د ښځو په واسطه

تحصیلي او ښوونیز د یې لپاره نجونو او مېرمنو افغان د چې دی بنسټ لومړنی کې هېواد پهمورا زده لوړو او عالي نیمه ثانوي، لومړنیو، د ته دوی کې چاپیریال سالم په او کې کولو ته رامنځ پهچاپیریال کړو په کچه د معیاري زده کړو او ښوونې او روزنې زمینې برابرې کړې دي.

لیسانس تر څخه وړکتون له سره کتو په ته اړتیاوو تحصیلي او ښوونیزو ټولو ښځو د کمپلکسدغه دورې پورې پر یو بشپړ سالم چاپیریال کې غوره تعلیمي او تحصیلی خدمتونه وړاندې کوي. کوي هڅې کې برخه په کړو زده او تعلیم د ښځو د سره کتو په ته ارزښتونو افغاني او اسلامي ټولومورا او ورته د لازمو زمینو د برابرولو په موخه فعالیت کوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *