مورا په افغانستان کې د ښځو لومړنی او تر ټولو لوی ښوونیز اوتحصیلی مرکز دی

مورا په افغانستان کې د ښځو لومړنی او تر ټولو لوی ښوونیز اوتحصیلی مرکز دی

مرکز علمي جوړې بې او غوره ټولو تر د لپاره ښځو د کې هېواد په کمپلکس تحصیلي او ښوونیزمورا په توګه، ښوونیز، روزنیز، تحصیلي او روغتیایي خدمتونه د ښځو له لوري ښځوته وړاندې کوي.

له مېرمنو د یوازې یې اداره او ښوونه چې دی، مرکز تحصیلي او ښوونیز لومړنی کې هېواد پهمورا لوري د مېرمنو لپاره تر سره کېږي. ښوونې وړلو، منځه له محرومیتونو د کړو زده او پوهې د پروړاندې ښځو د او سوادۍ بې د مرکزدغه بېلو بېلا په موخه په کولو وړاندې کدرونو ښځینه مسلکي د ته ټولنې او رسي لاس ښځو د ته روزنېاو وړاندې خدمتونه معیاري لپاره مېرمنو او نجونو افغان د سره روغتیایي او تحصیلي روزنیزو،ښوونیزو، کوي. تاریخي مېرمنو افغان د کې برخه په روزنې او ښوونې د او ارزښتونو افغاني او اسلاميمورا یوه کمه تر کم شو وکولای ترڅو لوړوی کچه وړتیاوو او پوهې د ښځو د سره کتو په تهمحرومیتونو داسې ټولنه ولرو، چې په هره کورنۍ کې یوه لوستې مور وجود ولري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *