مورا؛ میزبان اولین کنفرانس علمی و تحقیقی در خصوص سرطان های شایع بین زنان

مورا؛ میزبان اولین کنفرانس علمی و تحقیقی در خصوص سرطان های شایع بین زنان

این کنفرانس با اشتراک ۸۰۰ نفر به هدف افزایش آگاهی زنان درباره “کانسر ثدیه و عنق رحم” و آموزش درباره خود آزمایی و تشخیص زودهنگام این دو سرطان در سالون کنفرانس مورا برگزار شد.

اشتراک کننده گان کنفرانس؛ مدیران، استادان و شاگردان صنوف دوازدهم لیسه های شهر کابل و سایر مردم علاقه مند بودند.
مورا به عنوان اولین، بزرگترین و بینظیرترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان در کشور متعهد است جهت بلند بردن آگاهی و فهم عمومی زنان در بخش های مختلف همچو کنفرانس ها را راه اندازی نماید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *