کمبلکس تعلیمی و تحصیلی مورا برای زدودن بــی سوادی ، از بین بـردن مـحـدودیت ها و محرومیت های تعلیمی و تحصیلی زنان، افزایش دسترسی زنان به تعلیم وتحصیل و عرضه کدرهای ورزیده، مسلکی به جامعه خدمات معیاری را به سویه های مختلف تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی برای دختران و زنان افغان که شامل (کودکستان، لیسه، انستیتیوت علوم صحی، پوهنتون و لیلیه) میباشد عرضه میکند.