مورا به عنوان بزرگترین و بینظیرترین نهاد تعلیمی و تحصیلی برای دختران و زنان در افغانستان فعالیت میکند. این نهاد برای پیشرفت زنان در عرصه های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت آنان، و افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزشهای اسلامی وافغانی و محرومیت های تاریخی زنان مورا جهت داشتن یک جامعه که حداقل درهر خانواده یک مادر تحصیل کرده وجود داشته باشد خدمات تعلیمی و تحصیلی را به سطوح مختلف (کودکستان، ابتدایه، ثانوی، نیمه عالی و عالی) به محرومترین قشر جامعه (زنان) عرضه میکند تا زنان افغان دیگر از نعمت تعلیم و تحصیل بی بهره نمانند. در عرصه تعلیم وتحصیل میکوشد.