د افغانستان د ترټولو لوى ښځينه پوهنتون اطلاعيه

د افغانستان د ترټولو لوى ښځينه پوهنتون اطلاعيه
قدرمنو خويندو د مورا په متفرقه کانکور (د سنبلې 16) کې ګډون وکړى او په غوره کيفيت لوړې زده کړې وکړى!
مورا د ISO 9000 نړېوال سرټفيکت، خوندي چاپېريال په درلودلو سره او غوره آسانتياوو په درلودلو سره لاندې فيسونه په پام کې نيولي:

23

مورا یعنی ښځې د ښځو لپاره د ښځو په واسطه

تحصیلي او ښوونیز د یې لپاره نجونو او مېرمنو افغان د چې دی بنسټ لومړنی کې هېواد پهمورا زده لوړو او عالي نیمه ثانوي، لومړنیو، د ته دوی کې چاپیریال سالم په او کې کولو ته رامنځ پهچاپیریال کړو په کچه د معیاري زده کړو او ښوونې او روزنې زمینې برابرې کړې دي.

2