د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلکس د میرمنو لپاره د یوی لومرنی ستری او بی څاری ښوونیز او تحصیلی کمپلکس په توګه په بیلابیلو تعلیمی او تحصیلی برخو کښی په افغانستان کښی په کار پیل کړی دی. د مورا پوهنتون محصلین د لوړو زده کړو د وزارت لخواه تعیین شویو معیارونو پربنسټ منل کیږی. نوموړی پوهنتون په اوسنی حال کښی په شپږو بیلابیلو پوهنځیو کښي  لکه  طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، روان پیژندنه ( روان شناسی)، ټولنه پیژندنه ( جامعه شناسی) تاریخ  او انسانی علوم د لسانس په سویه محصلین جذبوی. د مورا پوهنتون وړاندی شوی پوهنځی په غوره توګه د ژوری تجزیی او تحلیل د علمی اوڅیړنیزو معیارورنو پربنسټ پر مخ وړل کیږی او څیړنیز تآکید علمی، عملی، نړیوال صنعتی، ټولنیز اړیکی لری طرح شوی دی.

د پوهنځیو لست:

  • د طب پوهنځی
  • د اقتصاد پوهنځی
  • د کمپیوټر ساینس پوهنځی
  • د ښوونی او روزنی ( روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ او انسانی علوم) پوهنځی

د منلو شرایط:

  • ۶ قطعی عکسونه
  • د تذکری ۴ کاپی
  • د شهادتنامی ۴ کاپی سره

د اړیکی شمیره :

د پوهنتون د اړیکی شمیره : ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰/ ۰۷۷۱۱۱۰۲۲۲

ایمیل : admissions@moraa.edu.af