د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلکس د میرمنو لپاره د یوازینی ستری زده کړیزی موسسی په توګه په بیلابیلو تعلیمی او تحصیلی چوکاټ کښی په افغانستان کښی په کار پیل کړی دی. د مورا د صحی علومو انستیتوت محصلین د ځینو معیاراتو په بنسټ چی د عامی روغتیا وزارت لخواه تعیین شویدی  منل کیږی.د صحی علومو انستیتوت په اوسنی حالت کښی ۹ پروګرامونه لری لکه: نرسنګ، قابله ګی، فارمسی، د غاښونو پروټیز، طبی تکنالوژی، انستیزی،  راډیولوژی او فزیوتراپی. د مورا د صحی علومو و انستیتیوت له خوا وړاندی شوی پروګرامونه په ډیره ښه توګه د ژوری تجزیی او تحلیل په بنسټ او څیړنیز تآکید علمی، عملی، نړیوال صنعتی، ټولنیز اړیکی لری طرح شوی دی.

د پروګرامونو لست:
 • قابله ګی
 • نرسنګ
 • فارمسی
 • د غاښونو پروټیز
 • طبی تکنالوژی
 • انستیزی
 • راډیولوژی
 • فزیوتراپی

 

د داخلی شرایط
 • ۶ قطعی عکسونه
 • ۴ کاپی تذکره
 • ۴ کاپی شهادتنامه
د اړیکی  :

د انستیتوت د اړیکی شمیره : ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰/ ۰۷۷۱۱۱

ایمیل: admissions@moraa.edu.af