89

 

کامپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در سال ۱۳۹۴ خورشیدی در کابل به فعالیت آغاز کرد و به عنوان بزرگترین و بینظیرترین نهاد تعلیمی و تحصیلی در عرصه ارایه خدمات تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی از سوی زنان برای زنان فعالیت میکند. این کمپلکس با داشتن امکانات معیاری در بخش های کودکستان، لیسه، لیلیه، انستیتیوت علوم صحی و پوهنتون خدمات منظم و معیاری را عرضه میکند. مورا از روش های پزیرفته شده بین المللی، اساتید با تجربه در عرصه ملی و بین المللی و مواد درسی معیاری استفاده میکند. قابل یاداوری است که مورا یگانه نهاد تعلیمی و تحصیلی در کشور است که تنها برای زنان ایجاد شده است و توسط زنان تدریس و مدیریت میشود.